Lög Félags íslenskra kórstjóra

1. gr. NAFN FÉLAGSINS 

Nafn félagsins er: Félag íslenskra kórstjóra, skammstafað FÍK. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. TILGANGUR FÉLAGSINS 

Tilgangur félagsins er að: 

a) stuðla að samskiptum og samstarfi kórstjóra 
b) stuðla að símenntun og miðla upplýsingum þar um 
c) efla erlend samskipti 

3. gr. FÉLAGSMENN, AUKAAÐILD O.FL

A. FÉLAGSMENN OG FÉLAGSMENN MEÐ AUKAAÐILD 

A.1. Félagsmenn geta orðið þeir sem 

a) hafa lokið kórstjórnarnámi 
b) hafa unnið við kórstjórn í a.m.k. tvö ár 

A.2. Aukaaðild geta þeir fengið sem 

a) stunda kórstjórnarnám 
b) vinna við kórstjórn en uppfylla ekki skilyrði skv. grein A.1. 

Á aðalfundi skal liggja frammi uppfærð félagaskrá. 

B. UMSÓKN UM AÐILD AÐ FÉLAGINU 

Umsóknir um aðild að félaginu skulu sendar til stjórnar félagsins. 

Umsóknir skulu bornar upp af stjórnarmönnum á næsta stjórnarfundi eftir að umsókn berst og teljast samþykktar greiði meirihluti stjórnarmanna atkvæði með þeim. Umsóknir skulu skráðar í fundargerð og samþykktir félagsmenn skráðir í félagaskrá. 

C. VIRKIR FÉLAGSMENN 

Virkir félagsmenn teljast þeir vera sem skuldlausir eru við félagið og jafnframt heimilar það þeim aðgang að lokuðum svæðum félagsins á alnetinu.

Séu félagsgjöld ógreidd við upphaf nýs starfsárs fellur aðild sjálfkrafa úr gildi.

D. NIÐURFELLING AÐILDAR 

Séu félagsgjöld ógreidd við upphaf nýs starfsárs fellur aðild sjálfkrafa úr gildi. 

4. gr. AÐALFUNDUR FÉLAGSINS 

Aðalfundur fer með æðsta vald í félaginu. 

Aðalfundur skal haldinn ár hvert fyrir októberlok. 

Aðalfund skal boða með tölvupósti til allra félagsmanna með 2ja vikna fyrirvara. Í fundarboði skal koma fram dagskrá fundarins, megintillögur sem leggja á fyrir fundinn og tillögur um lagabreytingar ef einhverjar eru. 

Á aðalfundi hafa virkir félagsmenn einir atkvæðisrétt. 

Félagsmenn með aukaaðild hafa heimild til að sitja aðalfund en hafa ekki atkvæðisrétt. 

Tillaga telst samþykkt ef meirihluti virkra félagsmanna greiðir henni atkvæði sitt. 

Dagskrá aðalfundar: 

1. Fundarsetning, kosning fundarstjóra og fundarritara og samþykkt síðustu fundargerðar aðalfundar 
2. Skýrsla stjórnar 
3. Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram til samþykktar 
4. Kjör stjórnarformanns, almennra stjórnarmanna, varamanna og skoðunarmanna reikninga
5. Tillögur um lagabreytingar, ef einhverjar eru 
6. Tillaga um ákvörðun árgjalds 
7. Nýir félagar tilkynntir 
8. Önnur mál 

Meti stjórnin aðstæður þannig að slíkt sé nauðsynlegt er henni heimilt að ákveða að aðalfundur félagsins skuli haldinn með rafrænum hætti.

5. gr. STJÓRN FÉLAGSINS 

Í stjórn og varastjórn félagsins sitja samtals sjö virkir félagsmenn, fimm í stjórn og tveir í varastjórn. 

Formaður stjórnar, almennir stjórnarmenn og varastjórn skal kosin árlega á aðalfundi. 

Að aðalfundi loknum skiptir stjórnin með sér embættum; (i) gjaldkeri, (ii) ritari, (iii) vefstjóri félagsins og (iv) varaformaður félagsins.

Endurkosning formanns stjórnar, almennra stjórnarmanna og varastjórnar er heimil. Þeir skulu þó ekki gegna sama embætti lengur en 5 ár samfleytt. 

Stjórn skal halda a.m.k. fjóra stjórnarfundi ár hvert. 

Stjórnarformaður skal boða til stjórnarfunda með a.m.k. 7 daga fyrirvara. Í fundarboði skal greina dagskrá fundarins. Stjórnarmenn geta lagt til viðbótar dagskrárefni, þó eigi síðar en 2 dögum fyrir stjórnarfund. 

Tillaga telst samþykkt ef meirihluti stjórnar samþykkir hana. 

6. gr. ALMENNIR FÉLAGSFUNDIR 

Stjórn skal boða til almenns félagsfundar með tölvupósti ef minnst 5 félagsmenn æskja þess og tilgreina ástæðu fundarins. 

Almennur félagsfundur telst lögmætur, hafi til hans verið boðað með minnst fimm daga fyrirvara. 

Á almennum félagsfundi hafa virkir félagsmenn einir atkvæðisrétt. 

Félagsmenn með aukaaðild hafa heimild til að sitja almenna félagsfundi en hafa ekki atkvæðisrétt. 

Almennur félagsfundur er ekki ályktunarbær um þau atriði sem ræða og kjósa skal um á aðalfundi. 

7. gr. FJÁRHAGUR FÉLAGSINS 

Fjárhagsár félagsins er 1. september – 31. ágúst ár hvert. 

Reiðufé félagsins skal varðveitt á bankareikningi þess hjá innlendri bankastofnun. 

Stjórn félagsins tekur ákvarðanir um ávöxtun eigna félagsins. 

Allar meiriháttar ákvarðanir um fjárhagsmálefni félagsins skulu bornar undir aðalfund. 

8. gr. LÖG FÉLAGSINS 

Lögum félagsins má aðeins breyta á aðalfundi þess. 

Tillögur að lagabreytingum skulu sendar með aðalfundarboði. 

Lagabreytingar teljast samþykktar ef 2/3 hluti atkvæðisbærra félagsmanna samþykkir þær. 

Almennur félagsfundur telst lögmætur, hafi til hans verið boðað með fimm daga fyrirvara.

9. gr. SLIT FÉLAGSINS 

Félaginu verður ekki slitið nema 3/4 atkvæðisbærra félagsmanna greiði með því atkvæði á aðalfundi. 

Á sama aðalfundi og með sama atkvæðamagni skal jafnframt taka ákvörðun um ráðstöfun eigna og skulda félagsins. 

(Samþykkt á aðalfundi 11. okt. 2019)